MYŚLI SCHUMANA W KONTEKŚCIE OBECNEGO KRYZYSU

Akwizgran , R. Schuman odbiera nagrodę Karola Wielkiego

Robert Schuman odbiera w 1958 roku w Akwizgranie Nagrodę Karola Wielkiego

“Demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą zmierzającą do pogrążenia się w tyranii lub w anarchii” – pisał Robert Schuman. Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak bardzo trafna to była diagnoza. Wielopłaszczyznowy kryzys, z jakim na wielu obszarach boryka się Unia Europejska jako wspólnota, nie wziął się znikąd, ale stanowi bezpośredni skutek odejścia od chrześcijańskich wartości. To chrześcijaństwo bowiem stanowi gwarant etycznego działania polityków, poszanowania traktatów i praw obywateli, w tym fundamentalnego prawa do życia, oraz pozwala współpracować w oparciu o zdrowe zasady. Wdrażanie katolickiej nauki społecznej sprawia, że państwo staje się przyjazne dla obywateli i stoi na straży ich ludzkiej godności. Odwracanie się Unii Europejskiej od chrześcijańskich korzeni wywołuje kryzys w różnych obszarach: polityka, ekonomia czy bezpieczeństwo i prowadzi do próby uzyskania dominacji przez najsilniejszy z krajów – Niemcy. Zamiast partnerskiej współpracy stosują one agresję kapitałową, a przez naciski na Brukselę – również instytucjonalną. Forsowany obecnie przez rząd w Berlinie projekt stworzenia superpaństwa w duchu lewicowej ideologii Spinellego stanowi poważne zagrożenie dla Unii Europejskiej jako wspólnoty, gdyż jak pisał Schuman “tworzenie Europy tym bardziej nie polega na tym, żeby miejsce gwałtownych rywalizacji terytorialnych zajęła formacja bloków państw satelickich, związanych i ujarzmionych politycznie, ekonomicznie i duchowo”.
Uderzający jest brak solidarności Niemiec w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Podobnie zresztą jak i powtarzane co pewien czas przez rosyjskich polityków deklaracje o realizacji projektu Europy od Władywostoku po Lizbonę, na które ze strony Niemiec nie było żadnej reakcji, co oznacza, że Berlin uważa je za aktualne. W tym kontekście tym bardziej niepokoją zapowiedzi tworzenia unijnego superpaństwa pod egidą Niemiec. Tymczasem Robert Schuman wyraźnie podkreślał, iż jego ideą nie jest “stworzenie superpaństwa”, ponieważ “nasze europejskie kraje są rzeczywistością historyczną, byłoby psychologicznie niemożliwe sprawić, aby przestały istnieć”. “Ich różnorodność jest wręcz korzystna i dlatego nie chcemy ich ani niwelować, ani zrównywać” – pisał i dziś nie sposób ignorować jego słów.
Należy się spodziewać, że jeżeli Unia Europejska nie zmieni kierunku swojego rozwoju i nie zrezygnuje z wizji zawartej w “Manifeście z Ventotene”, który w sposób instytucjonalny wypowiada wojnę chrześcijaństwu, będziemy świadkami kolejnych kryzysów, które w konsekwencji sprowadzą wspólnotę na drogę totalitaryzmu, bo to Kościół – jak podkreślał Schuman -”sprzeciwia się wszelkim reżimom totalitarnym”. W “Manifeście z Ventotene” trzej włoscy komunistyczni działacze Altiero Spinelli, Ernest Rossi i Eugenio Colornii postulowali utworzenie unii państw europejskich, wyznaczając zasadnicze linie jej funkcjonowania, który po II wojnie światowej stał się programem Europejskiego Ruchu Federalistycznego.
Niestety, pod wpływem działania Altiero Spinellego doszło do usunięcia w 1992 r Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a na jej miejsce utworzono Unię Europejską, która od początku zaczęła się wpisywać w kierunek superpaństwa. Schuman budował Wspólnotę Narodów Europy na fundamentach chrześcijańskich czemu ideologia Spinellego się przeciwstawiła a kierowanie UE dzisiaj do superpaństwa jest rezultatem działalności bardzo aktywnych naśladowców Spinellego, dlatego trzeba temu kierunkowi postawić tamę.
“Demokracja – wskazywał Schumana jako Ojca Jednoczenia Europy – zawdzięcza swoje istnienie chrześcijaństwu. Narodziła się wówczas, gdy człowiek został wezwany do zrealizowania w swoim życiu doczesnym zasady godności osoby ludzkiej, w ramach wolności osobistej, poszanowania praw każdego i przez praktykowanie wobec wszystkich bratniej miłości. Nigdy w czasach przed Jezusem Chrystusem podobne idee nie zostały sformułowane”. W tym kontekście największym kryzysem, jaki można obecnie dostrzec w Unii Europejskiej są ambicje Komisji Europejskiej, która chce jednocześnie być suwerenem i absolutem – pozostałe kryzysy wynikają z tego zaburzenia tożsamości i są nie do opanowania bez głębokiej reformy.

Więcej na stronie: http://imschuman.com/deklaracja-2017/

Publikacja dzięki:

Magazyn Optyka Schumana (Schuman Optics Magazine)
wydawany przez Instytut Myśli Schumana